Գյումրիի տեխնոքաղաքի ճարտարագիտական վերլուծություն և տեղանքի հետազոտում ճարտարագիտական նախագծերի և նախահաշիվների պատրաստում