Շենիկի ինքնահոս ոռոգման համակարգ

2007-2009

 

 

· Տալվորիկ համայնքի 1595հա հողատարածքի ոռոգում ինքնահոս եղանակով 

· Առաջին գոտու ճնշումային ավազանի և ջրաչափական հանգույցի վերականգնում 

· Г-12-30-2  բլոկներով, 4400մ երկարությամբ հեռացնող ջրանցքի նախագծում 

· Արմավիր-Վանանդ մայրուղու հետ ջրանցքի հատման վերակառուցում 

· ЛР-8 մակնիշի վաքերից L=1368մ և ЛР-6 մակնիշի վաքե­րից L=1494մ ջրանցքի,

   հեղաղատարի, ջրթող կա­ռուցվածքների և խողովակ-անցման  նախագծում