Ջաջուռի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

2003

 

· Պատվարի առավելագույն բարձրությունը` 10մ

· Պատվարի երկարությունը` 470մ

· Պատվարի լայնությունը` 4մ

· Պատվարի կատարի նիշը` 1670.2մ 

·  Ջրամբարի լրիվ ծավալը` 0.22մլն.մ3 

·  Ջրամբարի ՆԴՀ` 1667.7մ 

Պատվարի շահագործման անվտանգության բարձրացում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում 

· Պատվարի վերականգնում 

· Պատվարի մարմնի վերականգնում կավային բնահողով 

· Վերին շեպի ամրացում երկաթբետոնե միաձույլ սալերով 

· Կատարի ծածկույթի վերականգնում 10սմ հաստությամբ խճավազային շերտով 

·  Կատարի ամբողջ երկարությամբ բետոնե պարապետ 

·  Էլեկտրասնուցում 

· Հեղեղատարային ջրհեռ (գլխամասի, հատակի և պատերի վերականգնում) 

· Ոռոգման ջրթող` միաձույլ երկաթբետոնե սրահի կառուցում (2,5 x 2,5մ կտրվածքով, 50մ երկարությամբ),

   D=800մմ պողպատե խողովակաշար իռիգացիոն սրահում 

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում և վերականգնում` պիեզոմետրեր - 8 հատ,

   բազիսային ռեպեր - 1 հատ, ջրաչափական ձողեր - 4 հատ, մակերեսային ռեպերներ - 4 հատ