Ն. Սասնաշենի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

2003

 

· Պատվարի առավելագույն բարձրությունը` 17մ

· Պատվարի երկարությունը` 181մ

· Պատվարի լայնությունը` 4մ

· Պատվարի կատարի նիշը` 1771.85մ

· Ջրամբարի լրիվ ծավալը` 1.15մլն.մ3

· Ջրամբարի ՆԴՀ` 1770.5մ

Պատվարի շահագործման անվտանգության բարձրացում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում

· Պատվարի վերականգնում

· Աջափնյա պատնեշի բարձրացում 60սմ-ով` 40սմ հաստությամբ միաձույլ երկաթբետոնով

· Գագաթի լուսավորության ապահովում 380/220Վ էլեկտրասնուցման գծի  մոնտաժումով

· Հեղեղատարային նոր ջրհեռ`  20մ երկարությամբ կողային ջրթափ, 30մ երկարությամբ և

   3մ լայնությամբ արագահոս, 122մ երկարությամբ հեռացնող մաս

· Իռիգացիոն ջրթող-1` (D=250մմ, 56մ երկարությամբ խողովակաշար) խցանվում է ցեմենտային շաղախով

· Իռիգացիոն ջրթող-2` D=350մմ պողպատե խողովակաշարի փոխարինում նորով,

   D=400մմ հակադարձ կափույրի և 2 փականների տեղադրում նոր կառուցվող հորի մեջ

· Ջրընդունիչ կառուցվածք` հին կառուցվածքի լրիվ քանդում, նոր միաձույլ բետոնե ջրընդունիչ 3 հատ հարթ փականներով

· Ջրաչափական կառուցվածք 

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում` բազիսային ռեպեր -1 հատ, ջրաչափական  ձողեր -4 հատ

· Վաղ նախազգուշացման համակարգի տեղադրում