Մանթաշի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

 

2001

 

· Պատվարի առավելագույն բարձրությունը` 30.1մ

· Պատվարի երկարությունը` 415.5մ

· Պատվարի կատարի նիշը` 2619.2մ

· Ջրամբարի լրիվ ծավալը` 8.2մլն.մ3

· Ջրամբարի ՆԴՀ` 2616.8մ

· Ջրամբարի հայելու մակերեսը` 74հա

Պատվարի շահագործման անվտանգության բարձրացում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում 

· Պատվարի վերականգնում

· Վերին շեպի քարային ամրացման վերականգնում

· Ներքին շեպի հարթեցում և ճմապատում

· Հորիզոնական դրենաժ D=150 մմ ասբոցեմենտե խողովակներով մինչև 1.8մ խորությամբ

· Կատարի ծածկույթի և մետաղական ճաղավանդակի վերականգնում

· Հակաֆիլտրացիոն միջոցառումներ կավային պոնուրով ջրամբարի աջ ափին

· Հեղեղատարային ջրհեռ (խրամուղու և հեռացնող մասի հատակի և պատերի վերականգնում)

· Ոռոգման ջրթող

· D=800մմ պողպատե խողովակաշարի ներկում

· D=500մմ պողպատե խողովակաշար գոյություն ունեցող ջրթողից փոքր ՀԷԿ-ի  սնուցման համար

· 60կՎտ հզորությամբ ՀԷԿ-ի 6x12մ չափերով շենքի կառուցում համապատասխան սարքավորումով

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում` լարային պիեզոմետրեր - 5 հատ,

   բազիսային ռեպերներ - 3 հատ, մակարդակաչափ -1 հատ, դիֆերենցիալ մանոմետր - 2 հատ

· Վաղ նախազգուշացման համակարգի տեղադրում ռադիոկայան - 1 հատ, շչակ - 8 հատ