Սյունիքի մարզի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի բարելավում

2012-2014


 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում

· ՕԿՋ-ների և փականային հորերի վերակառուցում

· Քլորացման սարքավորումների տեղադրում

· Արտաքին ջրատարների վերակառուցում

· Արտաքին ջրատարների վրա  օդհան, դատարկման և փականային հորերի կառուցում

· Ջրի մաքրման կայանի վերանորոգում

· Բաշխիչ ցանցի և փականային հանգույցների նախագծում ու վերակառուցում

· Բնակելի տների և հասարակական շենքերի ջրի մուտքագծերի կառուցում,

   ջրաչափական հանգույցների տեղադրում