Ծառայություններ

Քաղաքաշինության  ոլորտում իրականացնում է`

 
- Բնակելի և հասարակական շենքերի նախագծում
 
- Ջրամատակարարման, ջրահեռացման, ոռոգման համակարգերի նախագծում
 
- Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների նախագծում
 
- Բնակավայրերի գլխավոր հատակագծեր
 
- Ինժեներաերկրաբանական և գեոդեզիական հետազոտություններ
 
- Ջերմամատակարարման և օդափոխության համակարգերի նախագծում
 
- Էլեկտրամատակարարման նախագծում
 
- Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն
 
- Նախագծերի փորձաքննություն