Եղեգնաձոր քաղաքի գլխավոր հատակագիծ

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Ինժեներաերկրաբանական և միկրոսեյսմաշրջանացման աշխատանքներ

· Մեխանիկական սյունակային հորատում

· Մերկացումների նկարագրում

· Երկրաֆիզիկական ուսումնասիրություններ

· Գրունտների ֆիզիկամեխանիկական և քիմիական հատկությունների լաբորատոր հետազոտում

· Երկրաբանական կտրվածքներ

· Ինժեներաերկրաբանական և միկրոսեյսմաշրջանացման քարտեզներ և եզրակացություններ