Մանթաշի ջրամբարի ֆիլտրացիոն երևույթների հետազոտություն և անվտանգության միջոցառումների մշակում

2005

 

 

Պատվարի ֆիլտրացիայի պատճառների և անվտանգության միջոցառումների ապահովման

ինժեներաերկրաբանական և հիդրոերկրաբանական հետազոտական աշխատանքներ`

· Մեխանիկական սյունակային հորատում

· Բնահողերի մոնոլիտ և խախտված վիճակում նմուշարկումներ

· Նմուշների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների լաբորատոր ուսումնասիրություններ

· Հորատանցքերից ջրի նմուշարկում

· Հորատանցքերում ֆիլտրացիայի փորձարկումներ

· Ինժեներաերկրաբանական կտրվածքներ

· Եզրակացություն