Շիրակի մարզի Քարախաչի լեռնանցքի տարածքում ցանցային հողմաէլեկտրակայանի կառուցման համար ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների, գեոդեզիական հանույթների և շրջակա միջավայրի պաշտպանության նախագիծ

2007

 

 

ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզերի սահմանային հատվածում` Քարախաչի լեռնանցքի տարածքում 59 հատ հողմակների`

ցանցային հողմաէլեկտրակայանի մոտ 550հա տարածքի ինժեներաերկրաբանական, սեյսմաշրջանացման,

գեոդեզիական չափագրման աշխատանքներ`

· Մեխանիկական սյունակային հորատում չոր եղանակով` УГБ 50M հաստոցով,

· Բնահողերի նմուշարկում ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների լաբորատոր ուսումնասիրությունների համար

· Ինժեներաերկրաբանական կտրվածքներ և քարտեզ

· Սեյսմիկ գոտևորման քարտեզ

· Ինժեներաերկրաբանական հաշվետվություն

· Գեոդեզիական հանույթ

· Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն