Երևանի մետրոպոլիտենի վերականգնման ծրագիր - || փուլ. Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում

2011

 

 

Համագործակցող խորհրդատու`  Poyry Infra AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  Տեխնիկական և ֆինանսական անհրաժեշտ 

   հետազոտություն, վերլուծական հաշվետվություն,

   ինչպես նաև` գերակա ներդրումների ծրագիր

 

· Անհրաժեշտ բնապահպանական և

   սոցիալական հետազոտություն

 

· Ջրի ներթափանցման հաշվետվություն 

 

· Զեկույց Երևանի մետրոպոլիտենի

   թունելի վերականգնման մասին 

 

· Գրունտային ջրերի ներթափանցումը

   վերահսկելու մեթոդների քննարկում

   (դիտարկում) և հիմնավորված

   առաջարկությունների ներկայացում