Տաթև քաղաքի գլխավոր հատակագիծ

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Ինժեներաերկրաբանական և միկրոսեյսմաշրջանացման աշխատանքներ 

· Մեխանիկական սյունակային հորատում

· Մերկացումների նկարագրում 

· Երկրաֆիզիկական ուսումնասիրություններ 

· Գրունտների ֆիզիկամեխանիկական և քիմիական հատկությունների լաբորատոր հետազոտում

 · Երկրաբանական կտրվածքներ

 · Ինժեներաերկրաբանական և միկրոսեյսմաշրջանացման քարտեզներ

 · Եզրակացություններ