Արմավիրի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգի բարելավում

2008-2011

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում  և հիդրավլիկ մոդելավորում

· Խորքային հորերի վերակառուցում և տարածքի ցանկապատում 

· Քլորակայանի, մղման խողովակաշարի, ՕԿՋ-ների, ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի,

    պոմպակայանի  վերակառուցում, պոմպային ագրեգատների տեղադրում  

· Արտաքին նոր ջրատարի, անհատական տների մուտքագծերի, ջրաչափական հանգույցների կառուցում