Իջևան քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի բարելավում

2008-2011

 


 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում 

· 16.1կմ ընդհանուր երկարությամբ խմելու ջրի խողովակների վերակառուցում 

· Տնային միացումների մուտքագծերի իրականացում, մուտքագծերի վրա բետոնե

    հորերում 510 ջրաչափական հանգույցների իրականացում 

· Գործող պոմպակայանի վերակառուցում