Եղեգնաձորի տարածաշրջանի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգի բարելավում

2008-2011

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում  և հիդրավլիկ  մոդելավորում 

· Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի վերակառուցում 

· Արտաքին ջրատարի  վերակառուցում

· Անհատական տների ջրաչափական հանգույցների կառուցում

· ՕԿՋ-ների վերանորոգում

· Կապտաժային կառուցվածքների վերանորոգում, մարիչ հորերի կառուցում

· Նոր քլորակայանի կառուցում

· Նոր պոմպակայանի կառուցում