Աշտարակի ինքնահոս ոռոգման համակարգ

2007-2009

· Բաղրամյան համայնքում` 253հա, Նորակերտ համայնքում` 320հա հողատարածքների ոռոգում ինքնահոս եղանակով

· Տկահանի ջրանցքի վրա  ջրաչափական հանգույցի նախագծում 

· Ստորգետնյա տեղադրումով D=600մմ, 450մմ, 400մմ, 350մմ տրամագծերի

    պողպատե խողովակներից 5կմ բաժանարար ցանցի նախագծում

· Առկա բոլոր ճնշումային ավազանների վերանորոգում և միացում ինքնահոս բաժանարար ցանցին 

· Ջրթող և ջրաչափական կառուցվածքների նախագծում: