Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ոռոգման և դրենաժային համակարգերի տեխնիկական ուսումնասիրության և զարգացման հեռանկարի գնահատում

2003

Ուսումնասիրված ոռոգման համակարգը`

· Մայր և միջտնտեսային ջրանցքներ - 3828կմ

· Ներտնտեսային ջրանցքներ - 17200կմ

· Մելիորատիվ նշանակության ջրամբարներ - 72 հատ` 500մլն մ3  ընդհանուր  օգտակար ծավալով

· Պոմպակայաններ - 390 հատ` 421.3ՄՎտ գումարային հզորությամբ

· Դրենաժային կոլեկտորներ - 131.2կմ