Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի համար ջրամատակարարման բարելավման ծրագրերի նախապատրաստման նախագիծ

2007

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում

· Կապտաժային կառուցվածքների վերակառուցում

· Գառնու 250կՎտ հզորության պոմպակայանի հիմնովին վերակառուցում,

    պոմպերի և  սարքավորումների  տեխնոլոգիական նախագծում

· Քլորակայանի վերակառուցում, քլորացման սարքավորումների տեղադրում

    2x1000մ3 ծավալի ՕԿՋ-ների  կառուցում, տեխնոլոգիական խողովակաշարի անցկացում

· 2x500մ3 ծավալի նոր ՕԿՋ-ների կառուցում, ինքնահոս համակարգով ջրօգտագործողների քանակի ավելացում

· 2կմ վթարային ջրագծի վերակառուցում

· 1.5կմ նոր ջրագծերի տեղադրում

· Հոսքաչափերի, ճնշման կարգավորիչների տեղադրում

· Չկոյուղացված թաղամասերում նոր կոյուղագծերի  անցկացում, նոր կոլեկտորի կառուցում

· Վթարային 1.9կմ կոյուղագծերի վերակառուցում

· Դիտահորերի վերակառուցում

· Նոր l=1150մ, d=300մմ կոյուղագծերի կառուցում

· Կոյուղու 2000մ3/օր արտադրողականության մաքրման կայանի կառուցում