Հալավարի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

2000-2002

 

· Պատվարի առավելագույն բարձրությունը - 32մ

 

· Պատվարի երկարությունը - 307մ

 

 · Պատվարի կատարի նիշը - 2027.93մ

 

· Ջրամբարի լրիվ ծավալը - 5.5մլն.մ3

 

· Ջրամբարի ՆԴՀ - 2025.5մ

 

· Ջրամբարի հայելու մակերեսը -59հա

 

 

Պատվարի շահագործման անվտանգության բարձրացում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում

 

· Պատվարի մասնակի վերականգնում` վերին շեպի 523 երկաթբետոնե սալերի փոխարինում նորերով

   ներքին շեպի բուսական շերտի վերականգնում, կատարի պարապետի վերականգնում

   շահագործվող ճանապարհների ծածկույթի վերականգնում

 

· Հեղեղատարային ջրհեռ (գլխամասի և վերջնամասի վերականգնում)

 

· Ոռոգման ջրթող` գլխամասի վերականգնում, ջրասրահի ինեկցիոն աշխատանքներ ցեմենտով,

   բաց հատվածի ծածկի վերականգնում, փականային տնակի վերականգնում և էլեկտրամատակարարում

 

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում և վերականգնում`պիեզոմետրեր D=74մմ-13 հատ,

   սեյսմիկ տվիչներ - 5 հատ, բազիսային ռեպերներ - 2 հատ, ջրաչափական հանգույցներ - 4 հատ,

   շահագործման տնակի վերականգնում

 

· Վաղ նախազգուշացման համակարգի տեղադրում ռադիոկայան - 8  հատ,

   բարձրախոս - 8 հատշչակ - 8 հատլուսարձակ - 8 հատ: