Վերին Բազմաբերդի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

2000-2002 


· Պատվարի առավելագույն բարձրությունը - 8մ

 

· Պատվարի երկարությունը - 431մ 

 

· Պատվարի կատարի նիշը - 1954.5մ

 

· Ջրամբարի լրիվ ծավալը - 0.22մլն.մ3

 

· Ջրամբարի ՆԴՀ - 2082.3մ

 

· Ջրամբարի ՄԾՀ - 1948.1մ

 

· Ջրամբարի հայելու մակերեսը - 6հա 


Պատվարի շահագործման  անվտանգության բարձրացում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում

 

· Պատվարի վերականգնում` վերին շեպի ամրացում 1.15մ հաստությամբ պաշտպանիչ շերտով

   (50սմ - քարե լիցք, 50սմ - խճային ֆիլտր, 15սմ - ավազ), ներքին շեպի հարթեցում և խոտի ցանում,

   կատարի պարապետի  կառուցում, մարմնի վերականգնում կավային բնահողով,

   շահագործման ճանապարհների ծածկույթի վերականգնում խճով,

   450մ երկարությամբ էլեկտրասնուցման գծի մոնտաժում լուսավորման համար

 

· Հեղեղատարային ջրհեռ` հատակի վերականգնում 10սմ  հաստությամբ բետոնով,

   հավաքովի երկաթբետոնե բլոկների տեղադրում

 

· Ոռոգման ջրթող` գոյություն ունեցող D=500մմ պողպատե խողովակաշարի ապամոնտաժում և նոր խողովակաշարի

   մոնտաժում, ջրընդունիչ հորերի վերակառուցում, նոր փականների տեղադրում նոր հորերում 

 

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում` պիեզոմետրեր D=74մմ - 2 հատ,

   բազիսային ռեպերներ - 4 հատ, ջրաչափական ձողեր - 3 հատ 

 

· Վաղ նախազգուշացման համակարգի տեղադրում ռադիոկայան - 1 հատ: