Գեղարդալճի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

 2000-2002


· Պատվարի-1-ի առավելագույն բարձրությունը - 13.6մ

· Պատվար-2-ի առավելագույն բարձրությունը - 6.7մ

· Պատվար-1-ի երկարությունը - 820մ

· Պատվար-2-ի երկարությունը - 225մ

· Պատվարների կատարի նիշը - 2708.3մ

· Ջրամբարի լրիվ ծավալը - 2.44մլն.մ3

· Ջրամբարի ՆԴՀ - 2706.0մ

· Ջրամբարի ՄԾՀ - 2696.6մ

· Ջրամբարի հայելու մակերեսը - 35հա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատվարի շահագործման անվտանգության բարձրացում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում

· Պատվարների վերականգնում` վերին շեպերից 50սմ հաստությամբ քարե լիցքի, բնահողի հեռացում,

   կատարների քանդում մինչև 2707.0մ նիշըներքին պրիզմաների  կավային բնահողի քանդում, վերին շեպերի

   վերականգնում կավով և քարե լիցքով խճային ֆիլտրի վրա, ներքին շեպերի վերականգնում քարե լիցքով

· Հեղեղատարային ջրհեռ (նոր խրամուղային ջրհեռի կառուցում)

· Ոռոգման ջրթող` գոյություն ունեցող  պողպատե խողովակաշարի մասնակի վերականգնում,

   փականային տնակի վերականգնում նոր փականների  տեղադրումով

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում` պիեզոմետրեր D=74մմ - 18 հատ,

   բազիսային ռեպերներ - 4 հատ, ջրաչափական ձողեր - 5 հատ

· Վաղ նախազգուշացման համակարգի տեղադրումռադիոկայան - 3 հատ, բարձրախոս - 3 հատ