Ջաջուռի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

2003

 

· Պատվարի առավելագույն բարձրությունը - 10մ

· Պատվարի երկարությունը - 470մ 

· Պատվարի լայնությունը - 4մ

· Պատվարի կատարի նիշը - 1670.2մ

· Ջրամբարի լրիվ ծավալը - 0.22մլն.մ3

· Ջրամբարի ՆԴՀ - 1667.7մ

 


 

 

 

 

 

 

 

Պատվարի շահագործման անվտանգության բարձրացում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում

· Պատվարի վերականգնում

· Պատվարի մարմնի վերականգնում կավային բնահողով

· Վերին շեպի ամրացում երկաթբետոնե միաձույլ սալերով

· Կատարի ծածկույթի վերականգնում 10սմ հաստությամբ խճավազային շերտով

· Կատարի ամբողջ երկարությամբ բետոնե պարապետ

· Էլեկտրասնուցում

· Հեղեղատարային ջրհեռ (գլխամասի, հատակի և պատերի վերականգնում)

· Ոռոգման ջրթող` միաձույլ երկաթբետոնե սրահի կառուցում (2,5 x 2,5մ կտրվածքով, 50մ երկարությամբ),

   D=800մմ պողպատե խողովակաշար ոռոգման սրահում

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում և վերականգնում` պիեզոմետրեր - 8 հատ,

   բազիսային ռեպեր -1 հատ, ջրաչափական ձողեր -4 հատ, մակերեսային ռեպերներ - 4 հատ