Ներքին Սասնաշենի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

2003

 

· Պատվարի առավելագույն բարձրությունը - 17մ

 

· Պատվարի երկարությունը - 181մ

 

· Պատվարի լայնությունը - 4մ

 

· Պատվարի կատարի նիշը - 1771.85մ

 

· Ջրամբարի լրիվ ծավալը - 1.15մլն.մ3

 

· Ջրամբարի ՆԴՀ - 1770.5մ

 

Պատվարի շահագործման անվտանգության բարձրացում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում

· Պատվարի վերականգնում

· Աջափնյա պատնեշի բարձրացում 60սմ-ով 40սմ հաստությամբ միաձույլ երկաթբետոնով

· Գագաթի լուսավորության ապահովում 380/220Վ էլեկտրասնուցման գծի մոնտաժումով

· Հեղեղատարային նոր ջրհեռ` 20մ երկարությամբ կողային ջրթափ, 30մ երկարությամբ և

   3մ լայնությամբ արագահոս, 122մ երկարությամբ հեռացնող մաս

· Ոռոգման ջրթող-1` (D=250մմ, 56մ երկարությամբ խողովակաշար) խցանվում է ցեմենտային շաղախով

· Ոռոգման ջրթող-2` D=350մմ պողպատե խողովակաշարի փոխարինում նորով

   D=400մմ հակադարձ կափույրի և 2 փականների տեղադրում նոր կառուցվող հորի մեջ

· Ջրընդունիչ կառուցվածք` հին կառուցվածքի լրիվ քանդում,

   նոր միաձույլ բետոնե ջրընդունիչ 3 հատ հարթ փականներով

· Ջրաչափական կառուցվածք

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում` բազիսային ռեպեր - 1 հատ, ջրաչափական  ձողեր - 4 հատ

· Վաղ նախազգուշացման համակարգի տեղադրում