Մանթաշի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

2002

 

· Պատվարի առավելագույն բարձրությունը - 30.1մ

· Պատվարի երկարությունը - 415.5մ

· Պատվարի կատարի նիշը - 2619.2մ

· Ջրամբարի լրիվ ծավալը - 8.2մլն.մ3

· Ջրամբարի ՆԴՀ - 2616.8մ 

· Ջրամբարի հայելու մակերեսը - 74հա

 

Պատվարի շահագործման անվտանգության բարձրացում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում

· Պատվարի վերականգնում

· Վերին շեպի քարային ամրացման վերականգնում

· Ներքին շեպի հարթեցում և ճմապատում

· Հորիզոնական դրենաժ D=150մմ ասբոցեմենտե խողովակներով մինչև 1.8մ խորությամբ

· Կատարի ծածկույթի և մետաղական ճաղավանդակի վերականգնում

· Հակաֆիլտրացիոն միջոցառումներ կավային պոնուրով ջրամբարի աջ ափին

· Հեղեղատարային ջրհեռ (խրամուղու և հեռացնող մասի հատակի և պատերի վերականգնում)

· Ոռոգման ջրթող

· D=800մմ պողպատե խողովակաշարի ներկում,

   D=500մմ պողպատե խողովակաշար գոյություն ունեցող ջրթողից փոքր ՀԷԿ-ի  սնուցման համար

· 60կՎտ հզորությամբ ՀԷԿ-ի 6x12մ չափերով շենքի կառուցում համապատասխան սարքավորումով

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում` լարային պիեզոմետրեր-5 հատ,

   բազիսային ռեպերներ-3 հատ, մակարդակաչափեր-1 հատ, դիֆերենցիալ մանոմետր-2 հատ

· Վաղ նախազգուշացման համակարգի տեղադրում ռադիոկայան - 1 հատ, շչակ - 8 հատ