Վանաձորի և համակարգից սպասարկվող գյուղերի ջրամատակարարում և ջրահեռացում

2005-2012

 

Համագործակցող խորհրդատու` GITEC Consult GmbH

 

· Մարզի բնակավայրերում գոյություն ունեցող

   ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի

   տեխնիկական զննում

 

· Կոնցեպցիայի մշակում ջրամատակարարման և

   կոյուղու համակարգերի վերականգնման  և 

   արդյունավետ աշխատանքի համար

 

· Անհետաձգելի և հեռանկարային ներդրումների

   ծրագրերի կազմում

 

· Նախագծման տեխնիկատնտեսական  

   հետազոտություններ և նախագծի առաջարկ

 

· Աշխատանքային նախագծեր